Language of document :

Žaloba podaná dne 24. července 2010 - AF v. Komise

(Věc F-61/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: AF (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, kterým se zamítá žádost o pomoc týkající se morálního obtěžování, kterého byla žalobkyně údajně obětí, jakož i žádost o náhradu vzniklé nemajetkové újmy

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí č. 24938 vydané dne 28. září 2009, kterým orgán Komise oprávněný ke jmenování zamítl žádost o pomoc D/300/09 podanou žalobkyní na základě článku 24 služebního řádu, týkající se morálního obtěžování, k němuž docházelo v jejím útvaru během období od dubna 2004 do dubna 2009 s výhradou veškerých změn;

přiznat žalobkyni náhradu škody ve výši 600 000 eur z titulu náhrady nemajetkové újmy vzniklé obtěžováním a důsledky na jejím zdravotním stavu;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________