Language of document :

24. juulil 2010 esitatud hagi - AF versus komisjon

(kohtuasi F-61/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: AF (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus, millega jäeti rahuldamata esitatud abitaotlus, mis esitati põhjusel, et hagejat on väidetavalt psühholoogiliselt ahistatud ning hüvitada moraalne kahju, mis hagejale sellega tekitati.

Hageja nõuded

tühistada 28. septembri 2009. aastal tehtud otsus nr 24938, millega komisjoni ametisse nimetav asutus jättis rahuldamata hageja poolt personalieeskirjade artikli 24 alusel esitatud abitaotluse, mis puudutas seda, et hageja kannatas ja/või elas teenistuses olles katkematult psühholoogilise ahistamise all ajavahemikul aprill 2004 kuni aprill 2009;

mõista hagejale välja kahjutasu summas 600 000 eurot ahistamise tõttu tekkinud moraalse kahju ja selle tagajärgede korvamiseks tema tervisele;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________