Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2010 r. - AF przeciwko Komisji

(Sprawa F-61/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AF (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o oddaleniu wniosku o udzielenie pomocy w związku z mobbingiem, którego ofiarą miała być skarżąca a także żądanie zadośćuczynienia za krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji nr 24938 wydanej w dniu 28 września 2009 r., na mocy której organ powołujący Komisji oddalił wniosek o udzielenie pomocy D/300/09 złożony przez skarżącą na podstawie art. 24 regulaminu pracowniczego, który dotyczył mobbingu stosowanego wobec niej w pracy w okresie od kwietnia 2004 r. do kwietnia 2009 r.;

przyznanie skarżącej kwoty 600000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z mobbingu i za wynikłe z niego ujemne konsekwencje dla zdrowia skarżącej;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________