Language of document :

Žaloba podaná 24. júla 2010 - AF/Komisia

(vec F-61/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: AF (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej o zamietnutí žiadosti o pomoc týkajúcej sa morálneho obťažovania, za obeť ktorého sa žalobkyňa považuje, ako aj návrh na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie č. 24938 prijaté 28. septembra 2009, ktorým menovací orgán Komisie zamietol žiadosť o pomoc D/300/09 podanú žalobkyňou na základe článku 24 služobného poriadku, týkajúcu sa morálneho obťažovania utrpeného a/alebo zažitého v jej službe v období, s výhradou ďalšieho upresnenia, od apríla 2004 do apríla 2009,

priznať žalobkyni náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej obťažovaním a jeho následkami na jej zdravotný stav vo výške 600 000 eur,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________