Language of document :

Жалба, подадена на 17 септември 2010 г. - Dubus/Комисия

(Дело F-79/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Charles Dubus (Tervuren, Белгия) (представители: E. Boigelot и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на ответника да не включи жалбоподателя в списъка на длъжностните лица, повишени в степен AST4/C в процедурата за повишаване за 2009 г. и искане за поправяне на претърпяната неимуществена вреда

Искания на жалбоподателя

да се отмени публикуваното на 20 ноември 2009 г. решение на Комисията да не включи жалбоподателя в списъка на длъжностните лица, повишени от степен AST3/4 в степен AST4/C в процедурата за повишаване за 2009 г.,

вследствие на тази отмяна да се извърши ново съпоставяне на заслугите на жалбоподателя с тези на другите кандидати в процедурата за повишаване за 2009 г. и жалбоподателят да се повиши в степен AST4C с обратно действие от 1 януари 2009 г., както и да му се заплатят лихви върху неизплатеното възнаграждение по лихвения процент, определен от Европейската централна банка за основните операции на рефинансиране, считано от 1 януари 2009 г., увеличен с два пункта, без обаче да се поставя под съмнение повишаването на другите повишени длъжностни лица, чиито имена фигурират в публикувания на 20 ноември 2009 г. списък,

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя сумата от 3 500 EUR като обезщетение за неимуществената вреда, претърпяна в резултат от неповишаването му на 1 януари 2009 г., със запазване на възможността за увеличаване на размера на сумата в хода на производството,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________