Language of document :

Žaloba podaná dne 17. září 2010 - Dubus v. Komise

(Věc F-79/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Charles Dubus (Tervuren, Belgie) (zástupci: E. Boigelot a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované nezařadit žalobce na seznam úředníků povýšených v rámci povyšovacího období 2009 do platové třídy AST4/C a návrh na náhradu utrpěné morální újmy.

Návrhové žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Komise, zveřejněné dne 20. listopadu 2009, nezařadit žalobce na seznam úředníků povýšených v rámci povyšovacího období 2009 z platové třídy AST3/4 do platové třídy AST4/C;

v důsledku tohoto zrušení provést nové srovnání zásluh žalobce a ostatních kandidátů v rámci povyšovacího období 2009, povýšit žalobce se zpětnou účinností ke dni 1. ledna 2009 do platové třídy AST4/C a přiznat mu nárok na úroky z prodlení z nedoplatků na platu ve výši sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace, zvýšené o dva procentní body, počítané od 1. ledna 2009, aniž by však bylo zpochybněno povýšení ostatních úředníků, jejichž jména jsou uvedena na seznamu zveřejněném dne 20. listopadu 2009;

uložit Komisi, aby žalobci zaplatila částku 3 500 eur na základě náhrady morální újmy utrpěné kvůli tomu, že nebyl povýšen k 1. lednu 2009, s výhradou zvýšení v průběhu řízení;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________