Language of document :

Žaloba podaná 17. septembra 2010 - Dubus/Komisia

(vec F-79/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Charles Dubus (Tervuren, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej nezaradiť žalobcu na zoznam úradníkov povýšených do platovej triedy AST4/C v rámci povyšovania v roku 2009 a návrh na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie zverejnené 20. novembra 2009 nezaradiť žalobcu na zoznam úradníkov povýšených z platovej triedy AST3/4 do platovej triedy AST4/C v rámci povyšovania v roku 2009,

v dôsledku tohto zrušenia uskutočniť nové porovnávacie hodnotenie zásluh žalobcu a iných uchádzačov v rámci povyšovania v roku 2009 a nariadiť povýšenie žalobcu do platovej triedy AST4/C so spätnou účinnosťou od 1. januára 2009, ako aj zaplatenie úrokov z nedoplatkov odmeny s úrokovou sadzbou stanovenou Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie refinancovania od 1. januára 2009 navýšenej o dva body, bez toho, aby sa spochybnilo povýšenie ostatných povýšených úradníkov, ktorých mená sú uvedené na zozname zverejnenom 20. novembra 2009,

zaviazať Komisiu zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 3 500 eur z dôvodu náhrady nemajetkovej ujmy vzniknutej z dôvodu jeho nepovýšenia k 1. januáru 2009, s výhradou zvýšenia v priebehu konania,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________