Language of document :

Talan väckt den 17 september 2010 - Dubus mot kommissionen

(Mål F-79)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Charles Dubus (Tervuren, belgien) (ombud: advokaterna E. Boigelot et S. Woog)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Dels yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över befordrade tjänstemän till lönegrad AST4/C under befordringsförfarandet 2009, och dels yrkande om skadestånd för ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut, offentliggjort den 20 november 2009, att inte föra upp sökanden på listan över tjänstemän som befordrades från lönegrand AST3/4 till lönegrad AST4/C under befordringsomgång 2009,

som en följd av denna ogiltigförklaring, genomföra en ny jämförelse av kvalifikationerna mellan sökanden och de andra kandidaterna i befordringsomgång 2009, och bevilja sökanden befordran med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2009 samt dröjsmålsränta på de upplupna lönebetalningarna motsvarande den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, räknat från den 1 januari 2009, plus två procentenheter, dock utan att ifrågasätta befordran av andra tjänstemän, vilkas namn finns i den förteckning som offentliggjordes den 20 november 2009,

förplikta kommissionen att till sökanden utge 3 500 euro som ersättning för den ideella skada sökanden åsamkats på grund av att han inte befordrades den 1 januari 2009, med förbehåll att detta belopp kan komma att höjas under förfarandet, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________