Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 września 2010 r. - Kimman przeciwko Komisji

(Sprawa F-74/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eugène Emile Kimman (Overijse, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za rok 2008.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za rok 2008;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________