Language of document :

10. septembril 2010 esitatud hagi - Colart jt versus parlament

(kohtuasi F-76/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Philippe Colart (Bastogne, Belgia) ja teised (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hagejate teatised töötasu korrigeerimise kohta, mis puudutab ajavahemikku 2009. aasta juulist detsembrini, ning ametnike ja muude teenistujate töötasude ja pensionide iga-aastase kohandamise raames nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1296/2009 alusel alates 1. jaanuarist 2009 tehtud palgateatised, ning kahju hüvitamise nõue.

Hagejate nõuded

tühistada hagejate palgateatised RG 2009 (juulist detsembrini 2009 korrigeeritud maksmata osad), nende palgateatised jaanuarist 2010 ja järgnevad palgateatised, kuivõrd nendes teatistes on 3,70% asemel kohaldatud korrigeerimismäära 1,85%, võttes aluseks nõukogu 23. detsembri 2009. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1296/2009, ja jätta siiski alles nende teatiste mõju kuni uute teatiste väljastamiseni, milles kohaldatakse korrektselt personalieeskirjade artikleid 65, 65a ja personalieeskirjade (2010. aasta versioon) XI lisa artikleid 1 ja 3;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________