Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 września 2010 r. - Colart i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-76/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Philippe Colart (Bastogne, Belgia) i inni (przedstawiciel: adwokat C. Mourato)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprostowania do odcinków z wynagrodzenia skarżących za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz odcinków z wynagrodzenia sporządzonych po 1 stycznia 2010 r. w ramach corocznego dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności odcinków z wynagrodzenia RG 2009 (zaległe wynagrodzenie po dostosowaniu za okres od lipca do grudnia 2009 r.) oraz odcinków z wynagrodzenia od stycznia 2010 r. w zakresie, w jakim odcinki te stosują stawkę dostosowawczą 1,85 %, zamiast 3,70 % na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r., utrzymując w mocy skutki tych odcinków do chwili wydania nowych odcinków, w których w sposób właściwy zostaną zastosowane art. 65, 65a regulaminu pracowniczego oraz art. 1 i 3 załącznika XI do regulaminu pracowniczego (wersja z 2010 r.);

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowania.

____________