Language of document :

3. septembril 2010 esitatud hagi - Coedo Suárez versus nõukogu

(kohtuasi F-73/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Ángel Coedo Suárez (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus hüvitise saamiseks, ning nõue hüvitada tekkinud varaline ja mittevaraline kahju

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega mainitud asutus jättis rahuldamata hageja taotluse hüvitise saamiseks, ning vajadusel otsus, millega ametisse nimetav asutus ei rahuldanud kaebust;

varalise kahju hüvitamiseks kohustada kostjat maksma esialgse ning ex aequo et bono kindlaks määratud summana 450.000 eurot, millele arvestada juurde viivis seadusjärgse määra alusel alates tehtava kohtuotsuse kuupäevast;

mittevaralise kahju hüvitamiseks kohustada kostjat esimese võimalusena hageja õigused täielikult ennistama ning maksma talle sümboolne euro, ning teise võimalusena kohustada kostjat maksma hagejale esialgse ning ex aequo et bono kindlaks määratud summana 300.000 eurot, millele arvestada juurde viivis seadusjärgse määra alusel alates tehtava kohtuotsuse kuupäevast;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________