Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. - Praskevicius przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-81/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vidas Praskevicius (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci P. Nelissen Grade i G. Leblanc)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o niewpisaniu skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AD6 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2009 i żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 21 czerwca 2010 r. oddalającej zażalenie skarżącego;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 24 listopada 2009 r., doręczonej w dniu 2 grudnia 2009 r., o niewpisaniu skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AD6 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2009;

wskazanie organowi powołującemu skutków stwierdzenia nieważności zaskarżonych decyzji, a w szczególności zaszeregowania do grupy AD6, jak również awansu do grupy zaszeregowania AD6 ze skutkiem wstecznym od dnia, w którym powinien on był nastąpić, czyli od dnia 1 stycznia 2009 r.;

zasądzenie na rzecz skarżącego zadośćuczynienia w wysokości 500 EUR za doznaną krzywdę;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

____________