Language of document :

Talan väckt den 24 september 2010 - Praskevicius mot parlamentet

(Mål F-81/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Vidas Praskevicius (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna P. Nelissen Grade och G. Leblanc)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte ta upp sökanden på förteckningen över de tjänstemän som befordrats till lönegrad AD 6 i befordringsförfarandet 2009 och om ersättning för den ideella skada som sökanden har lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 21 juni 2010 att avslå sökandens klagomål,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 24 november 2009, som delgavs sökanden den 2 december 2009, att inte ta upp sökanden på förteckningen över de tjänstemän som befordrats till lönegrad AD 6 i befordringsförfarandet 2009,

upplysa tillsättningsmyndigheten om de rättsverkningar som följer av att de angripna besluten ogiltigförklaras, särskilt placeringen i lönegrad AD 6 och det faktum att befordran till lönegrad AD 6 gäller retroaktivt från den dag då den skulle ha trätt i kraft, det vill säga den 1 januari 2009,

tillerkänna sökanden ersättning för den ideella skada som han har lidit med 500 euro, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________