Language of document :

Жалба, подадена на 15 януари 2010 г. - AB/Европейска комисия

(Дело F-3/10)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: AB (Брюксел, Белгия) (представител: S. Pappas)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на делегацията на ЕК в Лаос от 4 февруари 2009 г., с което жалбоподателят е уведомен, че договорът му като срочно нает служител няма да бъде подновен, и на решението на назначаващия орган в отговор на жалбата му.

Искания на жалбоподателя

Да се отменят обжалваните решения, така че жалбоподателят да бъде преназначен в Генерална дирекция RELEX или в Европейската дипломатическа служба, която ще се създаде на 1 април 2010 г.,

да се осъди жалбоподателят да заплати съдебните разноски.

____________