Language of document :

Sag anlagt den 15. januar 2010 - AB mod Europa-Kommissionen

(Sag F-3/10)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: AB (Bruxelles, Belgien) (ved S. Pappas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation dels af afgørelse truffet af EF-delegationen i Laos, dateret den 4. februar 2009, hvorved sagsøgeren blev underrettet om, at hans ansættelseskontrakt som kontraktansat ikke ville blive fornyet, dels af ansættelsesmyndighedens afgørelse i klagesagen.

Sagsøgerens påstande

De anfægtede afgørelser annulleres, således at sagsøgeren genindtræder i Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser eller i tjenesten for EU's optræden udadtil, som vil blive oprettet den 1. april 2010.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________