Language of document :

Žaloba podaná 15. januára 2010 - AB/Európska komisia

(vec F-3/10)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: AB (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Pappas)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia delegácie Európskej komisie v Laose zo 4. februára 2009, ktorým sa žalobcovi oznamuje, že jeho pracovná zmluva zmluvného zamestnanca nebude obnovená, a rozhodnutia orgánu zodpovedného za uzatváranie pracovných zmlúv o žalobcovej sťažnosti

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté rozhodnutia tak, aby bol žalobca znova zamestnaný generálnym riaditeľstvom RELEX alebo Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, ktorá bude zriadená od 1. apríla 2010,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

____________