Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2010 r. - Hecq przeciwko Komisji

(Sprawa F-10/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Vogel)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalającej wniosek o zwrot w 100% określonych kosztów medycznych.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji, którą organ powołujący miał podjąć w dniu 7 kwietnia 2009 r., w drodze której został oddalony wniosek skarżącego z dnia 7 grudnia 2008 r., mający na celu uzyskanie, na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego całkowitego zwrotu kosztów odnoszących się do trzech świadczeń medycznych a mianowicie konsultacji psychiatrycznej z dnia 6 października 2008 r., leków przepisanych przez tegoż psychiatrę i dostarczonych skarżącemu w dniu 21 października 2008 r. a także wizyty lekarskiej w dniu 1 grudnia 2008 r.;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej przez organ powołujący w dniu 20 października 2009 r., w drodze której zostało oddalone zażalenie skarżącego na decyzję dorozumianą z dnia 7 kwietnia 2009 r., wniesione przez niego w dniu 25 czerwca 2009 r.;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________