Language of document :

Žaloba podaná 29. januára 2010 - Hecq/Komisia

(vec F-10/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o zamietnutí žiadosti o náhradu rôznych liečebných nákladov do výšky 100 %

Návrhy žalobcu

zrušiť implicitné rozhodnutie, ktoré mal menovací orgán prijať 7. apríla 2009, o zamietnutí žiadosti žalobcu zo 7. decembra 2008, ktorou sa domáhal úplnej náhrady podľa článku 73 služobného poriadku troch liečebných úkonov, a to konzultácie s psychiatrom 6. októbra 2008, liekov predpísaných tým istým psychiatrom a dodaných žalobcovi 21. októbra 2008, ako aj konzultácie s lekárom 1. decembra 2008,

pokiaľ je to potrebné, zrušiť rozhodnutie prijaté menovacím orgánom 20. októbra 2009, ktorým zamietol sťažnosť žalobcu podanú 25. júna 2009 proti uvedenému implicitnému rozhodnutiu zo 7. apríla 2009,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________