Language of document :

Žaloba podaná dne 24. června 2010 - De Nicola v. EIB

(Věc F-49/10)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská Investiční Banka

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí oznámeného žalobci dne 11. května 2010 v rozsahu, v němž v zásadě zabraňuje snaze o smírné řešení sporu tím, že implicitně zamítá návrh na úhradu lékařských výdajů týkajících se laserové terapie, a uložení žalované, aby žalobci zaplatila částku 3000 eur, zvýšenou o úroky a nové měnové hodnocení uznaných částek.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí oznámené mailem ze dne 11. května 2010;

uložit EIP, aby žalobci nahradila částku 3000 eur, která byla vynaložena na laserovou terapii uskutečněnou v roce 2007, včetně náhrady škody vyplývající ze za znehodnocení měny a úroků z uznaných částek;

uložit EIB náhradu nákladů řízení.

____________