Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2010 r. -De Nicola przeciwko EBI

(Sprawa F-49/10)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji doręczonej skarżącemu w dniu 11 maja 2010 r. w zakresie, w jakim zasadniczo udaremniła próbę polubownego rozwiązania sporu poprzez oddalenie w sposób dorozumiany wniosku o zwrot kosztów medycznych związanych z terapią laserową i zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 3 000 EUR, powiększonej o odsetki oraz rewaloryzację uznanych kwot.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji przekazanej w drodze poczty elektronicznej w dniu 11 maja 2010 r.;

zasądzenie od EBI zwrotu stronie skarżącej kwoty 3000 EUR, wydanej na terapię laserową wykonaną w 2007 r., a ponadto naprawienia szkody wynikającej z inflacji i naliczenia odsetek od uznanych kwot;

obciążenie EBI kosztami postępowania.

____________