Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 9. jūnija spriedums - Marcuccio/Komisija

(lieta F-56/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Prasība par kaitējuma atlīdzību - Administrācijas piekļuve ierēdņa dienesta dzīvoklim - Dzīves vietas un privātās dzīves neaizskaramība

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvji - G. Cipressa, pēc tam - G. Cipressa un L. Mansullo, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un C. Berardis-Kayser, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, avocat)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums, pirmkārt, atlīdzināt kaitējumu, kas radies sakarā ar to, ka Komisijas darbinieki 2002. gada 8. aprīlī ir apmeklējuši viņa dienesta dzīvokli Luandā, un, otrkārt, noteikt pienākumu iesniegt šajā brīdī uzņemto fotogrāfiju kopijas un iznīcināt visu ar šo notikumu saistīto dokumentāciju

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Komisija pārskaita L. Marcuccio summu EUR 5000 apmērā;

atcelt Eiropas Komisijas 2008. gada 11. septembra lēmumu tiktāl, ciktāl ar to noraidīts L. Marcuccio 2008. gada 24. aprīļa lūgums par fotogrāfiju nosūtīšanu, iznīcināšanu un informēšanu saistībā ar fotogrāfiju iznīcināšanu;

pārējos prasībā iekļautos prasījumus noraidīt;

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina vienu ceturto daļu no L. Marcuccio tiesāšanās izdevumiem;

L. Marcuccio sedz trīs ceturtās daļas no saviem tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 205, 29.08.2009., 48. lpp.