Language of document :

11. juunil 2010 esitatud hagi - Kaser versus komisjon

(kohtuasi F-45/10)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Ferdinand Kaser (Brüssel, Belgia) (esindaja: avocat M. Schober)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Esiteks nõue tühistada Euroopa Komisjoni 15. augustil 2009 jõustunud otsus CMS 07/046 hageja ametist vabastamise kohta pensioniõigusi vähendamata ning tühistada kõik hageja suhtes alates septembrist 2003 kuni tema ametist vabastamiseni tehtud otsused; teiseks kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

tühistada otsus CMS 07/046 ahistamise, juhtimisvea ja õiguse olla ära kuulatud rikkumise tõttu;

tühistada kõik ametisse nimetava asutuse poolt alates septembrist 2003 kuni hageja ametist vabastamiseni tema suhtes tehtud otsused ahistamise, juhtimisvea ja hageja õiguse olla ära kuulatud rikkumise tõttu;

võimaldada hagejale, et ta saaks vastavalt personalieeskirjade artikli 7 lõikele 1 ning artiklile 24 oma seisukohta väljendada ning tugineda oma veebruaris 2008 ja märtsis 2008 esitatud taotlustele;

mõista hageja kasuks välja sümboolselt ühe euro suurune hüvitis, et hüvitada temale tema poolt kantud mittevaraline ja ametialane kahju, nagu on märgitud käesolevas hagis, kuna selle hagi eesmärk ei ole saada raha, vaid ennistada hageja väärikus ja ametialane maine.

____________