Language of document :

Žaloba podaná 11. júna 2010 - Kaser/Komisia

(vec F-45/10)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Ferdinand Kaser (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Schober, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

V prvom rade zrušenie rozhodnutia Európskej komisie CMS 07/046, ktorým bol žalobca odvolaný z jeho funkcie, bez zníženia dôchodkových nárokov, ktoré sa stalo účinným 15. augusta 2009, a zrušenie všetkých rozhodnutí, ktoré boli prijaté voči žalobcovi v období medzi septembrom 2003 až do odvolania z funkcie, a v druhom rade žaloba o náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie CMS 07/046 kvôli šikanovaniu, zlému riadeniu a porušeniu základného práva byť vypočutý,

zrušiť všetky rozhodnutia, ktoré prijal menovací orgán voči žalobcovi v období medzi septembrom 2003 až do odvolania z funkcie, kvôli šikanovaniu a zlému riadeniu, kvôli porušeniu práva žalobcu byť vypočutý,

umožniť vypočuť žalobcu podľa článku 7 ods. 1 a článku 24 služobného poriadku a reagovať na žiadosti predložené vo februári 2008 a marci 2008,

priznať žalobcovi symbolické odškodné 1 euro ako náhradu jeho morálnej a profesijnej ujmy, ktorú utrpel spôsobom uvedeným v tejto žalobe, keďže predmetom takého nároku nie sú peniaze, ale uznanie dôstojnosti a profesijnej reputácie žalobcu.

____________