Language of document :

18. juunil 2010 esitatud hagi - Hecq versus komisjon

(kohtuasi F-47/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsused, millega komisjon keeldus tunnistamast hageja püsivat osalist töövõimetust personalieeskirjade artikli 73 mõttes ning jättis osa arstliku komisjoni tasust hageja kanda.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse määrava asutuse 5. märtsi 2010. aasta otsus (millest teatati e-posti teel 8. märtsil 2010), millega jäeti rahuldamata hageja poolt 9. detsembril 2009 esitatud kaebus kahe 7. septembri 2009. aasta haldusotsuse peale, milles vastavalt keelduti tunnistamast hageja töövõimetust personalieeskirjade artikli 73 mõttes ning millega jäeti hageja kanda pool arstlikku komisjoni juhtinud arstile makstavast tasust summas 500 € (vähendati hiljem summani 300 €), ning jäeti täielikult (hilisema otsuse kohaselt 60% ulatuses) tema kanda tasu, mis tuli maksta arstile, kes esindas teda menetluse käigus arstlikus komisjonis;

tühistada ka 7. septembri 2009. aasta otsused;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________