Language of document :

Beroep ingesteld op 18 juni 2010 -Hecq / Commissie

(Zaak F-47/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: André Hecq (Chaumont-Gistoux, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten van de Commissie houdende weigering om te erkennen dat verzoeker blijvend gedeeltelijk invalide is in de zin van artikel 73 van het Statuut en vaststelling dat hij een deel van de medische kosten en honoraria moet betalen die tijdens de werkzaamheden van de medische commissie zijn gemaakt

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 5 maart 2010 (waarvan kennis is gegeven bij e-mail van 8 maart 2010) houdende afwijzing van verzoekers klacht van 9 december 2009 tegen twee administratieve besluiten van 7 september 2009, waarbij definitief is geweigerd om in het kader van artikel 73 van het Statuut te erkennen dat verzoeker invalide is en waarbij voorts is vastgesteld dat verzoeker de helft van de kosten en de honoraria diende te dragen van de arts die de medische commissie had voorgezeten, ten belope van een bedrag van 500 EUR (dat later naar 300 EUR is teruggebracht), en dat hij eveneens de volledige (in tweede instantie 60 %) van de kosten en honoraria diende te betalen van de arts die hem in het kader van de werkzaamheden van die medische commissie had vertegenwoordigd;

nietigverklaring van die besluiten van 7 september 2009;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.

____________