Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2010 r. - Hecq przeciwko Komisji

(Sprawa F-47/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Vogel)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji odmawiającej uznania w odniesieniu do skarżącego częściowej, trwałej niezdolności do pracy w rozumieniu art. 73 regulaminu pracowniczego i obciążającej go częścią kosztów i wynagrodzeń lekarskich poniesionych w toku prac komisji lekarskiej.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez organ powołujący w dniu 5 marca 2010 r. (i notyfikowanej pocztą elektroniczną w dniu 8 marca 2010 r.), oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącego w dniu 9 grudnia 2009 r. na dwie decyzje administracyjne z dnia 7 września 2009 r., w których odpowiednio odmówiono uznania w sposób ostateczny w odniesieniu do skarżącego niezdolności do pracy w jakimkolwiek stopniu na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego i ponadto obciążono skarżącego połową kosztów i wynagrodzeń lekarza przewodniczącego komisji lekarskiej do wysokości 500 EUR (ostatecznie obniżonej do wysokości 300 EUR) oraz również całością (potem 60%) kosztów i wynagrodzeń lekarza reprezentującego go w toku prac wspomnianej komisji lekarskiej;

także stwierdzenie nieważności wspomnianych decyzji z dnia 7 września 2009 r.;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________