Language of document :

Talan väckt den 18 juni 2010 - Hecq mot kommissionen

(Mål F-47/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att dels inte erkänna sökandens partiella bestående invaliditet, i den mening som avses i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna, dels ålägga sökanden att stå för en del av de medicinska kostnaderna och arvodena för läkarkommitténs arbete.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 5 mars 2010 (som delgavs via e-post den 8 mars 2010), om avslag på sökandens klagomål av den 9 december 2009 mot två förvaltningsbeslut från den 7 september 2009, enligt vilka sökanden definitivt nekades ett erkännande av någon form av invaliditet inom ramen för artikel 73 i tjänsteföreskrifterna, och enligt vilka sökanden ålades att bära hälften av arvodena och kostnaderna för läkaren som ledde läkarkommittén - som uppgick till ett belopp om 500 euro (tidigare fastställt till endast 300 euro) - och samtliga (i ett senare skede fastställt till en andel om 60 %) kostnader och arvoden för den läkare som representerade sökanden framför läkarkommittén,

även ogiltigförklara de nämnda besluten av den 7 september 2009, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________