Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna (Italia) on esittänyt 19.10.2010 - Ufficio IVA di Piacenza v. Belvedere Costruzioni Srl

(Asia C-500/10)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ufficio IVA di Piacenza

Vastapuoli: Belvedere Costruzioni Srl

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko EY:n perustamissopimuksen 10 artikla, josta on tullut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artikla, ja jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 2 ja 22 artikla esteenä Italian valtion lainsäädännölle, joka sisältyy 25.3.2010 annetun asetuksen nro 40, joka on muunnettu 22.5.2010 annetuksi laiksi nro 73, 3 §:n 2 a momenttiin ja jonka mukaan veroasioita käsittelevä tuomioistuin ei saa lausua sellaisen verovaateen olemassaolosta, jonka osalta verohallinto on tehnyt määräajassa valituksen riitauttaakseen itselleen epäedullisen päätöksen, ja jossa siten todellisuudessa säädetään, että riidanalaisesta arvonlisäverosaatavasta luovutaan täysin, kun kahdessa oikeusasteessa sitä on pidetty perusteettomana, jolloin luopumisesta hyötyvä verovelvollinen ei maksa riidanalaista saatavaa edes osittain.

____________