Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna (Italien) den 19 oktober 2010 - Ufficio IVA di Piacenza mot Belvedere Costruzioni Srl

(Mål C-500/10)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Commissione Tributaria Centrale - Sezione di Bologna (Italien)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ufficio IVA di Piacenza

Motpart: Belvedere Costruzioni Srl

Tolkningsfrågan

Utgör artikel 10 i EG-fördraget, nu artikel 4 i fördraget om Europeiska unionen, och artiklarna 2 och 22 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter hinder för att tillämpa bestämmelsen i artikel 3.1 i lagdekret nr 40 av den 25 mars 2010, omvandlad till lag nr 73 av den 22 maj 2010, som innebär att skattedomstolarna inte får pröva en talan om betalning av skatt som skattemyndigheten i rätt tid har anhängiggjort genom att överklaga avgöranden som har gått myndigheten emot, och i princip innebär att myndigheten måste avstå från hela den omtvistade mervärdesskattefordringen, när domstolarna i två instanser har funnit att det saknas grund för fordringen, utan att den skattskyldige som gynnas av detta avstående behöver betala ens en begränsad del av fordringen?

____________