Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 27 октомври 2010 г. - Birkhoff/Комисия

(Дело F-60/09)1

(Длъжностни лица - Възнаграждение - Семейни надбавки - Надбавка за дете на издръжка - Дете, което поради тежко заболяване или инвалидност е възпрепятствано да се издържа само - Искане за продължаване на изплащането на надбавката - Член 2, параграф 5 от приложение VII към Правилника - Максимален доход на детето като условие за продължаване на изплащането на надбавката - Разходи, които се приспадат от посочения доход)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Германия) (представител: C. Inzillo, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Отмяна на решението, с което искането на жалбоподателя за продължаване на изплащането на надбавката за дете на издръжка съгласно член 2, параграф 5 от приложение VII към Правилника се отхвърля

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Birkhoff да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 205, 29.8.2009 г., стр. 50.