Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 27 października 2010 r. - Birkhoff przeciwko Komisji

(Sprawa F-60/09)1

(Urzędnicy - Wynagrodzenie - Dodatki rodzinne - Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu - Dziecko dotknięte poważną chorobą lub niepełnosprawnością niepozwalającymi na samodzielne utrzymanie - Wniosek o przedłużenie okresu wypłacania dodatku - Artykuł 2 ust. 5 załącznika VII do regulaminu pracowniczego - Maksymalny dochód dziecka jako warunek przedłużenia okresu wypłacania dodatku - Koszty podlegające odliczeniu od wspomnianego dochodu)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Inzillo)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferra)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżącego o przedłużenie okresu wypłacania dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu na podstawie art. 2 ust. 5 załącznika VII do regulaminu pracowniczego.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

G. Bikhoff zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 205 z 29.8.2009, s. 50.