Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 27. októbra 2010 - Birkhoff/Komisia

(vec F-60/09)1

(Úradníci - Odmena - Rodinné prídavky - Príspevok na nezaopatrené dieťa - Dieťa trpiace vážnou chorobou alebo invaliditou, ktorá mu bráni v pokrytí svojich potrieb - Návrh na predĺženie vyplácania príspevku - Článok 2 ods. 5 prílohy VII služobného poriadku - Maximálny príjem dieťaťa ako podmienka na predĺženie vyplácania príspevku - Náklady odpočítateľné z uvedeného príjmu)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Nemecko) (v zastúpení: C. Inzillo, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia, ktorým sa zamieta návrh žalobcu smerujúci k priznaniu predĺženia vyplácania príspevku na nezaopatrené dieťa podľa článku 2 ods. 5 prílohy VII služobného poriadku

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    G. Birkhoff je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 205, 29.8.2009, s. 50.