Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 28 октомври 2010 г. - Kay/Комисия

(Дело F-113/05)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване -Длъжностни лица, преминаващи в по-висока функционална група чрез конкурс на общо основание - Кандидати, вписани в списък с резерви преди влизането в сила на новия Правилник - Преходни правила за класиране в степен при назначаването - Класиране в степен в приложение на новите по-неблагоприятни правила - Член 2, член 5, параграф 2 и член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Roderick Neil Kay (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално T. Bontinck и J. Feld, avocats, впоследствие T. Bontinck и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и H. Krämer)

Страна, встъпила в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Arpio Santacruz и I. Šulce)

Предмет на делото

Отмяна на решението на Комисията за ново класиране в степен на жалбоподателя, вписан в списък с резерви от външен конкурс преди влизането в сила на новия Правилник, в приложение на новите по-неблагоприятни разпоредби на същия

Диспозитив на решението

Отхвърля жалбата на г-н Kay.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 48, 25.2.2006 г., стp. 36 (дело, заведено първоначално пред Първоинстанционния съд на Европейските общности под номер T-421/05 и препратено на Съда на публичната служба на Европейския съюз с определение от 15.12.2005 г.).