Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 28. oktober 2010 - Kay mod Kommissionen

(Sag F-113/05) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udnævnelse - tjenestemænd, der avancerer til en højere ansættelsesgruppe ved en almindelig udvælgelsesprøve - ansøgere opført på en reserveliste forud for ikrafttrædelsen af den nye vedtægt - overgangsregler for indplacering i lønklasse ved ansættelsen - indplacering i lønklasse i medfør af de nye mindre gunstige regler - artikel 2, artikel 5, stk. 2, og artikel 12, stk. 3 i bilag XIII i vedtægten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Roderick Neil Kay (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne T. Bontinck og J. Feld, derefter ved advokaterne T. Bontinck og S. Woog)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og H. Krämer, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Arpio Santacruz og I. Šulce, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om omplacering i lønklasse af sagsøgeren, som blev opført på reservelisten for en ekstern udvælgelsesprøve før ikrafttrædelsen af den nye vedtægt i henhold til de mindre gunstige bestemmelser heri

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 48 af 25.2.2006, s. 36 (sag oprindelig registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-421/05, og henvist til Retten for EU-personalesager ved kendelse af 15.12.2005).