Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums - Kay/Komisija

(lieta F-113/05) 1

Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana amatā - Ierēdņi, kas pievienojas augstākai funkciju grupai vispārējā konkursa rezultātā - Kandidāti, kas iekļauti rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā - Kritēriji klasificēšanai pakāpē, pieņemot darbā - Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas, mazāk labvēlīgas normas - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. pants, 5. panta 2. punkts un 12. panta 3. punkts

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Roderick Neil Kay (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - sākotnēji T. Bontinck un J. Feld, avocats, vēlāk - T. Bontinck un S. Woog, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Krämer)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Arpio Santacruz un I. Šulce)

Priekšmets

Komisijas lēmuma, ar kuru prasītāju, kas bija iekļauts ārējā konkursa rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās, pārklasificē pakāpē, piemērojot viņam mazāk labvēlīgas Civildienesta noteikumu tiesību normas, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

Kay prasību noraidīt;

Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 48, 25.02.2006., 36. lpp. (lieta sākotnēji reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-421/05 un nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu)