Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 28 oktober 2010 - Kay / Commissie

(Zaak F-113/05)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanstelling - Ambtenaren die door algemeen vergelijkend onderzoek toegang hebben tot hogere functiegroep - Kandidaten die vóór inwerkingtreding van nieuwe Statuut op reservelijst zijn geplaatst - Overgangsregels voor indeling in rang bij aanwerving - Indeling in rang krachtens nieuwe, minder gunstige regels - Artikel 2, artikel 5, lid 2, en artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Roderick Neil Kay (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk T. Bontinck en J. Feld, advocaten, vervolgens T. Bontinck en S. Woog, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Krämer, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van de verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Arpio Santacruz en I. Šulce, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende herindeling in rang van verzoeker, die vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut op de reservelijst van een extern vergelijkend onderzoek is geplaatst, krachtens minder gunstige bepalingen van het Statuut

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 48 van 25.2.2006, blz. 36 (zaak aanvankelijk ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nummer T-421/05 en bij beschikking van 15.12.2005 verwezen naar het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).