Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 28 октомври 2010 г. - Sørensen/Комисия

(Дело F-85/05)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване - Длъжностни лица, преминаващи в по-висока функционална група чрез конкурс на общо основание - Кандидати, вписани в списък с резерви преди влизането в сила на новия Правилник - Преходни правила за класиране в степен при назначаването - Класиране в степен в приложение на новите по-неблагоприятни правила - Член 5, параграф 2 и член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Susanne Sørensen (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и H. Krämer)

Страна, встъпила в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Arpio Santacruz и M. Simm)

Предмет на делото

Отмяната на решението на Комисията за класиране на жалбоподателя, вписан в списък с резерви Б преди влизането в сила на новия Правилник, в приложение на новите по-неблагоприятни разпоредби на същия (член 12 от приложение XIII към Регламент (EО, Евратом) № 723/2004 за изменение на Правилника за длъжностните лица), както и на решението да не се запазят точките за повишаване, натрупани от жалбоподателя в качеството му на длъжностно лице от категория С.

Диспозитив на решението

Отхвърля жалбата на г-жа Sørensen.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - OВ C 296, 26.11.2005 г., стp. 26 (дело, заведено първоначално пред Първоинстанционния съд на Европейските общности под номер T-335/05 и препратено на Съда на публичната служба на Европейския съюз с определение от 15.12.2005 г.)