Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 28. oktober 2010 - Sørensen mod Kommissionen

(Sag F-85/05) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udnævnelse - tjenestemænd, der rykker op i en højere ansættelsesgruppe ved en almindelig udvælgelsesprøve - ansøgere opført på en reserveliste forud for ikrafttrædelsen af den nye vedtægt - overgangsregler om indplacering i lønklasse ved ansættelsen - indplacering i lønklasse i medfør af de nye mindre gunstige regler - artikel 5, stk. 2, og artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Susanne Sørensen (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og H. Krämer, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Arpio Santacruz og M. Simm, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om indplacering af sagsøgeren, som blev opført på reserveliste B forud for ikrafttrædelsen af den nye vedtægt, i henhold til de mindre gunstige bestemmelser heri (artikel 12 i bilag XIII til forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber), samt af afgørelsen om at slette de forfremmelsespoint, sagsøgeren havde opnået som tjenestemand i kategori C

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 296 af 26.11.2005, s. 26 (sag oprindelig registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-335/05, og henvist til Retten for EU-personalesager ved kendelse af 15.12.2005).