Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 28.10.2010 - Sørensen v. komissio

(Asia F-85/05)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimitys - Virkamiehet, jotka avoimen kilpailun perusteella ovat siirtyneet ylempään tehtäväryhmään - Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa varallaololuetteloon kirjatut ehdokkaat - Siirtymäsäännökset, jotka koskevat palkkaluokkaan sijoittamista palvelukseenotossa - Palkkaluokkaan sijoittaminen soveltamalla uusia, epäedullisempia sääntöjä - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevat 5 artiklan 2 kohta ja 12 artiklan 3 kohta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Susanne Sørensen (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Krämer)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Arpio Santacruz ja M. Simm)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan, joka oli kirjattu varallaololuetteloon B ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa, palkkaluokka määriteltiin uusien henkilöstösääntöjen epäedullisempien määräysten mukaisesti (henkilöstösääntöjen muuttamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 723/2004 liitteessä XIII oleva 12 artikla), sekä sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan ura-alueeseen C kuuluvana toimihenkilönä ansaitsemat ylennyspisteet poistettiin

Tuomiolauselma

Susanne Sørensenin kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 296, 26.11.2005, s. 26 (alun perin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa numerolla T-192/05 rekisteröity asia, joka siirrettiin 15.12.2005 annetulla määräyksellä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen).