Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 28 oktober 2010 - Sørensen / Commissie

(Zaak F-85/05)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanstelling - Ambtenaren die door algemeen vergelijkend onderzoek toegang hebben tot hogere functiegroep - Kandidaten die vóór inwerkingtreding van nieuwe Statuut op reservelijst zijn geplaatst - Overgangsregels voor indeling in rang bij aanwerving - Indeling in rang krachtens nieuwe, minder gunstige regels - Artikel 5, lid 2, en artikel 12, lid 3, van bijlage XIII bij Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Susanne Sørensen (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en H. Krämer, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van de verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Arpio Santacruz en M. Simm, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende indeling van verzoekster, die vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut op een reservelijst voor de categorie B is geplaatst, krachtens minder gunstige bepalingen van het Statuut [artikel 12 van bijlage XIII bij verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 tot wijziging van het Ambtenarenstatuut], alsmede van het besluit om de bevorderingspunten die verzoekster als ambtenaar van de categorie C had verkregen te schrappen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 296 van 26.11.2005, blz. 26 (zaak aanvankelijk ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nummer T-335/05 en bij beschikking van 15.12.2005 verwezen naar het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie)