Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 28. októbra 2010 - Sørensen/Komisia

(vec F-85/05)1

(Verejná služba - Úradníci - Vymenovanie - Úradníci postupujúci do vyššej funkčnej skupiny na základe výberového konania - Kandidáti zapísaní do zoznamu kandidátov vhodných na prijatie pred nadobudnutím platnosti nového služobného poriadku - Prechodné pravidlá pre zaradenie do platovej triedy pri prijímaní do zamestnania - Zaraďovanie do tried podľa nových menej priaznivých pravidiel - Článok 5 ods. 2 a článok 12 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Susanne Sørensen (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Arpio Santacruz a M. Simm, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie o preradení žalobkyne zapísanej na rezervný zoznam B skôr než nadobudol platnosť nový služobný poriadok, na základe menej priaznivých pravidiel [článok 12 prílohy XIII nariadenia (ES, Euratom) č. 723/2004, ktorým sa mení služobný poriadok], ako aj rozhodnutia o odňatí bodov na povýšenie, ktoré žalobkyňa získala ako úradníčka kategórie C

Výrok rozsudku

1.    Žaloba Susanne Sørensenovej sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 296, 26.11.2005, s. 26 (vec najskôr zapísaná pod číslom T-335/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).