Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 28 oktober 2010 - Sørensen mot kommissionen

(Mål F-85/05)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Tillsättning - Tjänstemän som flyttas upp till en högre tjänstegrupp genom allmänt uttagningsprov - Sökande som upptagits i en förteckning över godkända sökande innan de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft - Övergångbestämmelser om placering i lönegrad vid rekryteringen - Placering i lönegrad enligt de nya, mindre fördelaktiga bestämmelserna - Artiklarna 5.2 och 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Susanne Sørensen (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och H. Krämer)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: M. Arpio Santacruz och M. Simm)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att placera sökanden, som hade förts upp på en reservlista B innan de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft, i lönegrad enligt de mindre fördelaktiga bestämmelserna i dessa föreskrifter (artikel 12 i bilaga XIII till förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna), samt ogiltigförklaring av beslutet att dra in de befordringspoäng som sökanden erhållit som tjänsteman i kategori C

Domslut

Susanne Sørensens talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 296, 26.11.05, s. 26. (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-335/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15.12.2005)