Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 24 februari 2010 - P/Parlement

(Zaak F-89/08)1

(Openbare dienst - Tijdelijke functionarissen - Europees Parlement - Ontslag - Verlies van vertrouwen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: P (Brussel, België) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: S. Seyr, A. Lukošiūtė en R. Ignătescu, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het Parlement om de verzoekende partij met een opzegtermijn van drie maanden te ontslaan en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 44 van 21.2.2009, blz. 74.