Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 24. februára 2010 - P/Parlament

(vec F-89/08)1

(Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Európsky parlament - Prepustenie - Strata dôvery)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: P (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: S. Seyr, A. Lukošiūtė a R. Ignătescu, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Jednak zrušenie rozhodnutia Parlamentu prepustiť žalobcu s trojmesačnou výpovednou lehotou a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 44, 21.2.2009, s. 74.