Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 11 май 2010 г. - Maxwell/Комисия

(Дело F-55/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Командироване в интерес на службата - Отпуск по лични причини - Разходи за настаняване и за обучение - Иск за обезщетение - Виновна отговорност - Неоснователно обогатяване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Allan Maxwell (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за обезщетяване на вредата, претърпяна от жалбоподателя по време на отпуска по лични причини, който същият е взел за да изпълнява длъжността "EU Senior Advisor" в Организацията за развитие на енергетиката на Корейския полуостров, и дължаща се на отказа да му бъдат възстановени разходите за настаняване и за обучение

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-н Maxwell.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 180, 1.8.2009 г., стр. 64.