Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 11. maj 2010 - Maxwell mod Kommissionen

(Sag F-55/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - midlertidig tjeneste i en anden stilling i tjenestens interesse - tjenestefrihed af personlige årsager - boligudgifter og udgifter til skolegang - erstatningssøgsmål - culpaansvar - ugrundet berigelse )

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Allan Maxwell (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om erstatning for det tab, som sagsøgeren led under den tjenestefrihed af personlige årsager, som han tog for at bestride stillingen som "EU Senior Adviser" i Den Koreanske Halvøs Energiudviklingsorganisation, hvilket tab skyldes manglende godtgørelse af boligudgifter og udgifter til skolegang

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 180 af 1.8.2009, s. 64.