Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 11. maija spriedums - Maxwell/Komisija

(lieta F-55/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Norīkojums dienesta interesēs - Atvaļinājums personīgu iemeslu dēļ - Izmitināšanas izmaksas un mācību maksa - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Atbildība par kļūdu - Nepamatota iedzīvošanās

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Allan Maxwell (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atlīdzināt zaudējumus, kas prasītājam radušies viņa atvaļinājuma personīgu iemeslu dēļ laikā, ko viņš bija ņēmis, lai veiktu "EU Senior Advisor" pienākumus Korejas Enerģētikas attīstības organizācijā, tāpēc, ka viņam netika atlīdzinātas izmitināšanas izmaksas un mācību maksa

Rezolutīvā daļa:

Maxwell prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 180, 01.08.2009., 64. lpp.