Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 11 maja 2010 r. - Maxwell przeciwko Komisji

(Sprawa F-55/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Oddelegowanie w interesie służby - Urlop z przyczyn osobistych - Koszty zakwaterowania i kształcenia - Skarga o odszkodowanie - Odpowiedzialność za zawinione działanie - Bezpodstawne wzbogacenie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Allan Maxwell (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie naprawienia szkody, polegającej na niezwróceniu kosztów zakwaterowania i kształcenia, poniesionej przez skarżącego w trakcie urlopu z przyczyn osobistych, z którego skarżący skorzystał w celu sprawowania funkcji "EU Senior Advisor" w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego

Sentencja wyroku

Skarga A. Maxwella zostaje oddalona.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 180 z 1.8.2009, s. 64.