Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 11. mája 2010 - Maxwell/Komisia

(vec F-55/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Dočasné preloženie v záujme služby - Pracovné voľno z osobných dôvodov - Výdavky na bývanie a školné - Žaloba o náhradu škody - Zodpovednosť za zavinenie - Bezdôvodné obohatenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Allan Maxwell (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na náhradu škody spôsobenej žalobcovi nenahradením výdavkov na bývanie a školné počas jeho pracovného voľna z osobných dôvodov, ktoré si vzal na účely výkonu funkcie "EÚ Senior Advisor" v Kórejskej organizácii pre energetický rozvoj

Výrok rozsudku

1.    Žaloba pána Maxwella sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 180, 1.8.2009, s. 64.